Foiz topish formulasi

0
14
Fan va ta'lim 0 2
Foiz qanday hisoblanadi, aniq formulasi kerak

2 ta javob

0
0

Muayyan sonning foizni ushbu formula bo'yicha hisoblanadi

(son * foiz ) / 100

Masalan 60 ni 30 foizini hisoblash uchun: 60 * 30% / 100 = 18.

0
0

1. a sonning foizi:

b=a*p/100

Misol. 300 sonining 15% ini toping.

Yechish:

b=300*15/100=45

Javob:45

2. p foizi ga teng bo'lgan sonni topish:

a=b*100/p

Misol. 30% i 60 ga teng bo'lgan sonni toping.

Yechish:

a=60*100/30=200

Javob:200

3. b son sonning necha foizini tashkil qilishini topish:

p=b*100%/a

Misol. 45 soni 50 ning necha foiziga teng.

Yechish:

p=45*100%/50=90%

Javob:90%.

Yuklanmoqda...
...